Principerna för tryggare rum under evenemanget Integration 2022

Genom att följa de principer som vi beskriver här förbinder sig de som arrangerar Integration 2022 att skapa och upprätthålla ett rum där alla deltagare kan känna sig trygga och respekterade under evenemanget. Syftet med principerna för tryggare rum är att säkerställa att alla deltagare upplever att de kan lära sig, dela med sig och utvecklas, och känna sig respekterade, uppskattade och trygga när de deltar i evenemanget.

Trygghet är samarbete. Kom ihåg att det du säger och gör påverkar andra människors trygghetskänsla. Var och en bär personligen ansvar för att bidra till ett tryggare evenemang och att läsa principerna för tryggare rum före evenemanget. Principerna gäller både de fysiska rummen och de virtuella rummen. Det förväntas också att varje deltagare tar avstånd från diskriminering och trakasserier av alla slag och ingriper om de ser att någon diskrimineras eller trakasseras.   

Vi ber alla tänka på sitt beteende när de deltar i den gemensamma diskussionen och i evenemangets rum. Var medveten om din egen roll och hurdana positiva eller negativa följder ditt beteende kan få för de andra deltagarna. Tänk också på att diskussionerna om omänsklig behandling, diskriminering och om att diskriminera eller bli diskriminerad påverkar människor på olika sätt och berör deltagarna i olika grad.

Under Integration 2022-evenemanget accepteras inte diskriminering eller trakasserier av något slag. Vi fördömer all slags diskriminering på grund av hudfärg, etnicitet, religion, kön, sexuell identitet, funktionsnedsättning, ålder och vikt och andra egenskaper hos individen eller grupperna. Kom ihåg att okunskap eller humor inte är någon ursäkt för osakligt beteende. 

Om du själv upplever eller om du ser att någon annan utsätts för diskriminering, utnyttjande och/eller trakasserier under evenemanget, vänd dig till den person som utsetts till kontaktperson vid trakasserier. Du känner igen kontaktpersonen på den anilinröda namnskylten.  Kontaktpersonerna har fått utbildning för att kunna bedöma och handla i olika situationer.  

Att tänka på inför Integration 2022 evenemanget

 • När du kommer till evenemanget, var medveten om din egen sociala ställning i förhållande till det ämne som diskuteras.
 • Respektera andra människors personliga, fysiska och andliga gränser.
 • Var medveten om de antaganden som du gör bland annat om andra människors nationalitet, ras, etnicitet, kulturella bakgrund, religion, sexuella läggning, kön, hälsotillstånd, samhällsklass eller erfarenheter och undvik att handla enligt dina antaganden.
 • Ställ inte frågor som kan kännas påträngande eller alltför personliga.
 • Tänk på hur du tar rum och använder rummet. Om du redan fått tala flera gånger, se till att också de andra får en möjlighet att delta. Se till att alla har en möjlighet att se och höra anförandena.
 • Fysisk beröring är tillåtet endast om den du rör uttryckligen har gett och uttryckt sitt samtycke. 
 • Om du tar bilder eller videoklipp, se till att alla de personer som syns på dem har gett sitt samtycke till det. Dela inte bilder eller videoklipp i sociala medier utan uttryckligt samtycke av de personer som syns på dem.
 • Lagra inte hela delar av evenemanget.
 • Upprepa varken genom ditt språk eller beteende sådana stereotypier (positiva eller negativa) som baserar sig på dina antaganden.
 • Du ansvarar själv för dina handlingar, ditt beteende och ditt förfaringssätt. Var medveten om hur dina handlingar påverkar andra, oberoende av vad din avsikt är.
 • Var respektfull när du kommunicerar med talarna, arrangörerna och deltagarna.
 • Du kan ge uppbyggande kritik om någons beteende eller språkbruk är olämpligt.
 • Var öppen för respons och uppbyggande kritik. Ifrågasätt dina antaganden som du tycker är självklara. 
 • Om du hör, ser eller upplever att principerna om tryggare rum inte följs, kontakta den utsedda kontaktpersonen med låg tröskel. 
 • Om någon antingen direkt till dig eller via kontaktpersonen säger att du har handlat på ett olämpligt sätt eller mot principerna, har vår kontaktperson fått utbildning för att kunna diskutera saken med dig. 

Vi förstår att vi också kan göra misstag när vi lär oss och förändrar vårt beteende. Var och en ansvarar själv för att förändra sitt beteende. Men vi behöver inte vara ensamma vid förändringen, utan kontaktpersonerna finns där för oss under hela evenemanget.